Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de naturaleza urbana. Compravenda e transmisiones por Mortis Causa.
Poderá facer simulación/autoliquidación do Imposto utilizando este formulario no caso de transmisións producidas por unha COMPRA-VENDA ou unha transmisión producida por MORTIS-CAUSA.
No caso de outro tipo de transmisión debe achegarse á Oficina do Negociado de Plusvalía do Concello, para elaborar a súa autoliquidación

Se ten escollido realizar a Autoliquidación, ao final deste formulario aparecerá o botón "Tramitar" (na opción de Simulación non aparece dito botón) ao pulsar sobre o botón vaise xerar o documento de pago. Ten información de como liquidar o Imposto e instrucións para cubrir o formulario no seguinte enlace: Instrucións e información para cubrir a autoliquidación
Suxeito Pasivo
Representante
Adquirente ou Doante
Feito impoñible (Datos transmisión)
Obxecto tributario (Datos inmoble)
Observacións
LIQUIDACIÓN